• چک باید در وجه "صندوق ذخیره قبا" نوشته شده و بدون تاریخ، پشت نویسی و خط خوردگی باشد.

  نمونه یک چک که درست پر شده است در زیر وجود دارد:

   

   

   

   

   

   

   

   

  نمونه یک چک غیرقابل قبول در زیر آورده شده است:

  ایرادات موجود در این چک عبارتند از:

  • چک صیادی نیست. دسته چک قدیمی است و توسط بانک مرکزی صادر نشده است.
  • الزاما عبارت "صندوق ذخیره قبا" در مقابل قسمت "در وجه" باید نوشته شود.
  • چک باید فاقد تاریخ باشد.
  • چک باید فاقد هرگونه خط خوردگی حتی به جهت بستن جلوی اعداد و کلمات باشد
  • چک باید فاقد هرگونه متن اضافی باشد.